U heeft een bedrijfsongeval gehad en heeft hierdoor letselschade opgelopen. Door uw letsel bent u (tijdelijk) niet meer in staat om te werken en bent u hulpbehoevend. Ook wordt u geconfronteerd met allerlei onverwachte kosten, terwijl u minder salaris krijgt vanwege uw arbeidsongeschiktheid. U wilt hiervoor een schadevergoeding, maar waar moet u beginnen? 

Werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk

De werkgever is vrijwel altijd aansprakelijk na een bedrijfsongeval op grond van artikel 7:658 BW. Volgens vaste rechtspraak heeft de werkgever een ruime zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers. De werkgever is aansprakelijk voor schade die een werknemer tijdens het werk oploopt, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij voldoende zorg heeft betracht. De bewijslast ligt hiervoor bij de werkgever. De zorgplicht van de werkgever omvat de volgende elementen:

 • De werkgever moet zorgdragen voor een veilige werkomgeving.
 • De werkgever dient werknemers duidelijke instructies te geven over veilig werken.
 • De werkgever dient toezicht te houden op de naleving van veiligheidsvoorschriften en maatregelen door werknemers.
 • Het ter beschikking stellen van voldoende en passende beschermingsmiddelen.
 • Het verstrekken en onderhouden van veilige arbeidsmiddelen, gereedschap en machines.

Voorbeelden werkgever aansprakelijk vanwege zorgplichtschending

Het is de plicht van de werkgever om die maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. De volgende voorbeelden illustreren de situatie waarbij sprake is van een arbeidsongeval en sprake is van een zorgplichtschending:

 • Een werknemer raakt betrokken bij een val van hoogte omdat de werkgever geen adequate valbeveiliging heeft geïmplementeerd, zoals hekwerken, leuningen of harnassen.
 • Een werknemer ontwikkelt gezondheidsproblemen, zoals ademhalingsproblemen, als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen zonder de nodige beschermingsmaatregelen of ventilatie.
 • Een werknemer glijdt uit en valt op een gladde vloer omdat de werkgever nalatig is geweest in het nemen van maatregelen om het risico op uitglijden te verminderen, zoals het plaatsen van antislipmatten of het regelmatig schoonmaken van de vloer.

Werkgever aansprakelijk stellen

Werkgever aansprakelijk stellen voor bedrijfsongeval

Voordat u schadevergoeding kunt claimen, dient u de werkgever aansprakelijk te stellen voor het u overkomen bedrijfsongeval. Dat gebeurd middels een zogenaamde aansprakelijkstelling. Het is belangrijk om hiermee niet te lang te wachten. Ook indien nog niet precies duidelijk is waaruit het letsel bestaat en of er sprake is van blijvend letsel, kunt u de werkgever aansprakelijk stellen.

Daarnaast is het belangrijk om bij uw werkgever een melding te maken over wat u is overkomen. Een werkgever zal vervolgens onderzoek moeten doen naar de toedracht van het ongeval. In sommige gevallen is de werkgever verplicht om het incident bij de arbeidsinspectie te melden.

Bedrijfsongeval melden bij de Inspectie SWZ

Op grond van artikel 9 van de Arbowet is de werkgever verplicht om een bedrijfsongeval te melden, daarbij moet het meer specifiek gaan om bedrijfsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname. De inspectie start dan een onderzoek naar de toedracht van het ongeval en controleert of de werkgever aan alle Arbo-verplichtingen heeft voldaan. U kunt de inspectie ook zelf verzoeken een onderzoek in te stellen, indien uw werkgever dit weigert te doen.

Wat te doen na een bedrijfsongeval?

 • Meld het ongeval aan de werkgever: Informeer de werkgever zo snel mogelijk over het ongeval en zorg ervoor dat het wordt gedocumenteerd.
 • Zoek direct medische hulp: Bezoek een huisarts of het ziekenhuis voor de verwondingen, zelfs als het letsel in eerste instantie gering lijkt.
 • Verzamel bewijsmateriaal: Noteer de toedracht van het ongeval, verzamel getuigenverklaringen en maak indien mogelijk foto’s van de plaats van het ongeval en eventuele verwondingen.
 • Maak een schadeoverzicht: Houd alle kosten bij die verband houden met het ongeval, zoals medische rekeningen, reiskosten en verloren inkomsten.
 • Raadpleeg een van onze letselschadeadvocaten: Win juridisch advies bij een van onze ervaren letselschadeadvocaat die gespecialiseerd zijn het letselschadetraject na arbeidsongevallen.

Werkgever is vrijwel altijd verzekerd

Vrijwel alle werkgevers beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering (AVB). Op basis van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) dient een werkgever namelijk een adequate (ongevallen)verzekering af te sluiten voor haar werknemers. De werkgever zal de aansprakelijkstelling na ontvangst daarom doorgeleiden naar de verzekeringsmaatschappij. Deze verzekeraar zal de kwestie verder afhandelen. De werkgever zal hierbij verder niet betrokken worden.

Het letselschadetraject na een bedrijfsongeval in het kort

Gedurende het letselschadetraject worden de volgende stappen doorlopen:

 1. Intakegesprek bij u thuis of bij ons op kantoor
 2. Het beoordelen van de aansprakelijkheid
 3. Aansprakelijk stellen van uw werkgever
 4. Na erkenning van de aansprakelijkheid, wordt direct verzocht om een voorschot aan u betaalbaar te stellen
 5. De omvang van uw schade wordt in kaart gebracht
 6. Indien sprake is van een medische eindtoestand, wordt overgegaan tot het afwikkelen van uw zaak.
 7. Indien de aansprakelijkheid wordt afgewezen of partijen op een ander punt van mening verschillen, kan een juridische procedure worden gestart.

Schakel direct juridische hulp in

In veel gevallen is het letselschadetraject langlopend en slopend voor het slachtoffer. Schakel daarom direct juridische hulp in. Deze verzorgt het gehele juridische traject van A tot Z, van de aansprakelijkstelling tot de uiteindelijk betaling van de schadevergoeding. Specialistische kennis is van groot belang, omdat het in kaart brengen van de schadeposten zeer complex is. Zeker op het moment dat u blijvend letsel heeft en als gevolg hiervan u eigen werk niet meer kunt uitvoeren. Of omdat u voor de rest van uw leven beperkt bent in dagelijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld het huishouden. U zult dan immers ook in de toekomst schade lijden en deze schade dient nauwkeuring in kaart te worden gebracht.

Wij bieden kosteloze juridische hulp

Bij erkenning van aansprakelijkheid komen onze kosten voor rekening van de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Deze is wettelijk verplicht om de advocaatkosten te vergoeden. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de kosten van een medisch deskundige, als die moet worden ingeschakeld. Daarnaast inventariseren wij ook altijd of u in aanmerking komt voor een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand en of u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt.

Neem contact op met ons kantoor

Heeft u letselschade opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag wat uw mogelijkheden zijn en geven wij u uitvoerig advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

 • Wij werken door heel Zuid-Nederland
 • Maximale schadevergoeding
 • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.