Privacyverklaring Letseldirect

Privacyverklaring Advocatenkantoor Quindt B.V., / Letseldirect / Zuid Letselschade

Wie zijn wij?

Advocatenkantoor Quindt B.V. (hierna: ‘Quindt’), mede h.o.d.n. Letseldirect en Zuid Letselschade (handelsnamen), gevestigd te Jan Campertstraat 9, 6416SG Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Quindt verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacy-wetgeving. Quindt acht het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring leggen wij u uit hoe Quindt daarmee omgaat en wat uw rechten zijn

Wat wordt bedoeld met persoonsgegevens?

Het gaat om alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor Quindt persoonsgegevens verwerkt:

 • bezoekers van onze website;
 • (potentiële) cliënten van Quindt;
 • ontvangers van onze nieuwsbrieven en andere mailings;
 • derden die met Quindt communiceren;
 • bezoekers aan het kantoorgebouw van Quindt;
 • sollicitanten;
 • Deelnemers van bijeenkomsten van Quindt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Quindt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige (bijzondere) persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld het contactformulier in te vullen en in overige correspondentie met ons.

Locatiegegevens

Gegevens over uw activiteiten op onze website
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Bankrekeningnummer
Gegevens die wij aan andere bronnen hebben ontleend zoals informatie op zakelijke social media platformen en het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en een social media knop van LinkedIn (als u op deze knop klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door LinkedIn). Quindt is niet verantwoordelijk voor enige informatie of inhoud op dergelijke websites en evenmin voor de diensten die LinkedIn aanbiedt. Bekijk de privacyverklaringen die op de andere websites en LinkedIn zijn geplaatst.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Quindt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u indien u die actief aan ons verstrekt:

Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij uw naam en contactgegevens nodig. Daarnaast identificeren wij u aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Afhankelijk van de vraag m.b.t. onze diensten, hebben wij uw IBAN bankrekeningnummer en burgerservicenummer (BSN) nodig. Afhankelijk van de zaak, verzamelen wij ook andere bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Dat kunnen o.a. zijn; gezondheidsgegevens en gegevens over het strafrechtelijk verleden, zoals een strafzaak of een letselschadezaak. Wanneer u aan ons een opdracht verstrekt voor de behandeling van een kwestie zoals een letselschade, dan vragen wij u toestemming voor de verzameling van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Quindt verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichtte werkzaamheden;
het voldoen aan de wettelijke verplichting waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;
marketingactiviteiten zoals het versturen van nieuwsbrieven;
U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Quindt analyseert uw gedrag op deze website zodoende om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Op basis van welke verwerkingsgrondslagen verwerkt Quindt uw persoonsgegevens?

Toestemming (kunt u altijd weer intrekken);
Gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren);
Naleving van een eventuele wettelijke verplichting die op ons van toepassing

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Er is op grond van de AVG geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Quindt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien wij uw belangen behartigen, bewaren wij uw gegevens gedurende de periode dat wij uw belangen behartigen. Indien wij uw belangen niet (meer) behartigen, worden uw gegevens binnen een jaar verwijderd. Op uw verzoek worden de gegevens onverwijld verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan het soms noodzakelijk zijn om andere dienstverleners (verwerkers) in te schakelen. Wij eisen van de verwerker dat deze zich verbindt om de gegevens uitsluitend namens Quindt te verwerken, met inachtneming van de instructies van Quindt en om passende beveiligingsmaatregelen te treffen teneinde de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk te houden, conform de toepasselijke wet- en regelgeving. Quindt zal met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst sluiten die voldoet aan de eisen van de AVG.

Quindt deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden en Quindt geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wat zijn uw rechten?

Wij zullen uw rechten respecteren onder de toepasselijke wetgeving en u kunt aan ons diverse verzoeken doen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Volgens het toepasselijk recht kunt u onder meer:

informatie opvragen over uw opgeslagen gegevens (het recht op inzage);
het overdragen van uw persoonsgegevens aan een andere partij verzoeken (het recht op dataportabiliteit);
wissing van uw persoonsgegevens verzoeken (het recht op vergetelheid);
beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken (het recht op beperking van de verwerking);
rectificatie van onjuiste gegevens verkrijgen of, met inachtneming van de verwerkingsdoeleinden, vervollediging van onvolledige gegevens verzoeken (het recht op rectificatie en aanvulling);
bezwaar maken tegen de gegevensverwerking (het recht om bezwaar te maken).
is of anderszins wettelijk is toegestaan volgens de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming;
Uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van diensten.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Quindt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw tablet, computer of smartphone. Quindt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en goed te laten werken. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag op deze website bijhouden zodat wij op maat gemaakte advertenties en content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser op dusdanige wijze in te stellen dat deze geen cookies meer bewaart. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor meer informatie hierover kunt u de website van veiliginternetten bezoeken.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Functie: Dit is een analytische cookie die het websitebezoek en het gedrag van bezoekers op deze website meet.

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, verwijderen en/of aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen, in te zien en te corrigeren. Ook heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quindt. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens die wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde, te sturen.

U kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, inzage, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@letseldirect.nl.Om er zeker van te zijn dat u een verzoek tot inzage heeft gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Quindt wilt u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Quindt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed genoeg zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons via: info@letseldirect.nl
Updates van deze Privacyverklaring:

Van tijd tot tijd kan Quindt deze Privacyverklaring bijwerken c.q. wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze Privacyverklaring.

Klachten en/of vragen:

Graag wijzen wij u op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wel stellen wij het op prijs indien u eerst uw klacht aan Quindt wilt sturen via info@Quindt.nl. Ook als u vragen heeft over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@Quindt.nl.

Contactgegevens:

Telefoon: 0850606999

Emai: info@letseldirect.nl

Ons adres: Jan Campertsraat 9, 6416SG Heerlen

Voor alle vragen kunt u bij ons terecht:

Onze Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via: info@letseldirect.nl

Einde Privacyverklaring Letseldirect

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

 • Wij werken door heel Zuid-Nederland
 • Maximale schadevergoeding
 • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.