Hebt u een bedrijfsongeval gehad waarbij u letsel hebt opgelopen? En bent u op zoek naar een deskundige advocaat die een schadevergoeding voor u verhaalt bij de (ex)werkgever? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij bieden namelijk kosteloos juridische bijstand, waarbij u zoveel mogelijk wordt ontzorgd en u zich kunt focussen op uw herstel.

Kosteloze juridische hulp na bedrijfsongeval

Bij erkenning van aansprakelijkheid komen onze kosten voor rekening van de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Deze is wettelijk verplicht om de advocaatkosten te vergoeden. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de kosten van een medisch deskundige, als die moet worden ingeschakeld. Wij inventariseren \ook altijd of u in aanmerking komt voor een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand en of u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt. Alles om ervoor te zorgen dat u geen kosten in rekening worden gebracht.

Wat is een (ernstig) bedrijfsongeval?

Men spreekt van een bedrijfsongeval indien een werknemer schade lijdt tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden. Het letsel kan variëren van lichte verwondingen tot ernstige fysieke of psychische schade, en kan een aanzienlijke impact hebben op het dagelijks leven en de financiële situatie van het slachtoffer.

Een ernstig bedrijfsongeval is een arbeidsongeval dat leidt tot ernstige verwondingen waarvoor een ziekenhuis opname noodzakelijk is of zelfs het overlijden van een werknemer tijdens het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden. De werkgever is verplicht om een ernstig bedrijfsongeval te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Indien de werkgever dit weigert te doen, kunt u ook zelf melding maken. Na een melding start de Nederlandse Arbeidsinspectie met een onderzoek.

Verschillende soorten bedrijfsongevallen

 • Val van een ladder of steiger
 • Struikelen of uitglijden op een gladde vloer
 • Vallen van een hoogte, bijvoorbeeld van een dak of trap
 • Beknelling door een machine of werktuig
 • Letsel na contact met machines
 • Heftruckongevallen
 • Letsel door blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 • Psychische belasting door stressvolle werkomstandigheden
 • Letsel door een verkeersongeval tijdens werktijd.

Naast de hierboven genoemde voorbeelden van bedrijfsongevallen zijn er tal van andere oorzaken die kunnen leiden tot het ontstaan van bedrijfsongevallen. Denk hierbij aan het gebrek aan training, vermoeidheid en overwerk, onvoldoende communicatie, het gebrek aan instructies en slecht onderhoud van machines.

Bedrijfsongeval advocaat

Werkgever is meestal verantwoordelijk (aansprakelijk) voor een bedrijfsongeval

Op grond van artikel 7:658 BW heeft de werkgever een ruime zorgplicht. De werkgever moet de maatregelen treffen die redelijkerwijs nodig zijn om een bedrijfsongeval te voorkomen:

De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

Zorgplicht werkgever

De zorgplicht omvat onder andere de volgende aspecten:

 1. Het zorgen voor een veilige werkomgeving.
 2. Het voorkomen van gevaarlijke situaties.
 3. Het regelmatig inspecteren en onderhouden van machines.
 4. Het ter beschikking stellen van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.
 5. Het geven van duidelijke instructies over veilig werken.
 6. Het zorgen voor de juiste opleiding en training voor werknemers.
 7. Het toezien op de naleving van de instructies.
 8. Het treffen van maatregelen om fysieke overbelasting te voorkomen.
 9. Het treffen van voorzorgsmaatregelen bij werken op hoogte.

Door deze ruime zorgplicht is de werkgever vaak aansprakelijk voor een bedrijfsongeval, zelfs als de werknemer eigen schuld heeft aan het ontstaan van het ongeval.

Bedrijfsongeval melden bij de Inspectie SWZ

Op grond van artikel 9 van de Arbowet is de werkgever verplicht om een bedrijfsongeval te melden, daarbij moet het meer specifiek gaan om bedrijfsongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname. De inspectie start dan een onderzoek naar de toedracht van het ongeval en stelt vast of het ongeval is te wijten aan een zorgplichtschending van de werkgever. U kunt de inspectie ook zelf verzoeken een onderzoek in te stellen, indien uw werkgever dit weigert te doen.

Arbeidsverhouding met de werkgever

In de praktijk zien wij vaak dat werknemers bang zijn om een letselschadezaak te starten tegen hun werkgever. De vrees bestaat dan voor een verslechterde arbeidsverhouding. Dit is begrijpelijk, maar in de meeste gevallen onterecht. Veel werkgevers zijn namelijk goed verzekerd voor bedrijfsongevallen. De werkgever wordt dan vriendelijk verzocht om de aansprakelijkstelling door te geleiden naar diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Het letselschadetraject loopt daarna via de verzekeraar. Onze letselschade advocaten doen er dan ook alles aan om het juridische proces af te handelen zonder dat de werkrelatie negatief wordt beïnvloed.

Wat gebeurt er na een bedrijfsongeval?

Het is verstandig om het bedrijfsongeval te melden bij uw leidinggevende of werkgever. Een ernstig bedrijfsongeval moet worden gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Bezoek na een bedrijfsongeval een huisarts of het ziekenhuis, ook bij ogenschijnlijk lichte verwondingen. Verzamel bewijsmateriaal, noteer de toedracht, verzamel getuigenverklaringen en maak foto’s van de plaats en verwondingen. Raadpleeg onze ervaren letselschadeadvocaat, gespecialiseerd in arbeidsongevallen, voor juridisch advies en begeleiding tijdens het letselschadetraject.

Het verloop van een letselschadezaak

Wij starten met een vrijblijvend en kosteloos gesprek om de zaak met u door te lopen. Tijdens dit gesprek inventariseren wij alvast de diverse schadeposten en worden de mogelijkheden en vervolgstappen uitgebreid besproken. Daarna stellen wij de werkgever formeel aansprakelijk voor het bedrijfsongeval en starten we de onderhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Bij die onderhandeling zullen vaak diverse juridische discussies aan bod komen, zoals de omvang van de schade en de causaliteit. Met andere woorden: kan aangetoond worden dat alle schade een gevolg is van het betreffende ongeval? Deze discussies kunnen soms langdurig voortslepen. Indien de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend, regelen wij tussentijdse voorschotten op de schadevergoeding. Deze voorschotbedragen krijgt u op uw rekening bijgeschreven. Op die manier hoeft u niet te wachten totdat overeenstemming is bereikt met de verzekeraar en wordt voorkomen dat u in financiële problemen terechtkomt.

Schadevergoeding

Als u slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval heeft u in bijna alle gevallen recht op een schadevergoeding. Aangezien een bedrijfsongeval vaak leidt tot grote financiële schade, is het belangrijk dat al uw schade nauwkeuring in kaart wordt gebracht. Hierbij moet rekening worden gehouden met allerlei aspecten zoals sociale verzekeringen en toeslagen. Ook dient niet alleen de schade in kaart te worden gebracht die u nu lijdt, maar ook de schade die u in de toekomst nog zult lijden. Daar komen vaak complexe berekeningen aan te pas. Daarom is het belangrijk dat uw schadevergoeding wordt berekend door een ervaren specialist op dit gebied. Onze advocaten vervaardigen zelf schadeberekeningen maar kunnen ook de hulp inschakelen van een externe rekenkundige. Dit gebeurt vaak als de zaak rekenkundig complex is of als er sprake is van schade bij ondernemers. Bedrijfseconomen en fiscalisten kunnen ook aan bod komen.

Hoeveel smartengeld na een bedrijfsongeval?

Smartengeld is de schadevergoeding voor de immateriële schade (emotionele schade). Denk hierbij aan pijn, leed, verdriet, verlies van sociale contacten en hobby’s e.d. De hoogte van het smartengeld na een bedrijfsongeval varieert sterk en hangt af van verschillende factoren. Deze omvatten onder andere de ernst van het letsel, impact op het dagelijks leven, psychische gevolgen, leeftijd van het slachtoffer en vergelijkbare jurisprudentie. Bedragen kunnen variëren van enkele duizenden tot honderdduizenden euro’s of meer, afhankelijk van de individuele omstandigheden.

Procedures bij de rechtbank

Een ander groot voordeel van het inschakelen van een letselschadeadvocaat, is dat een advocaat procedures bij de rechtbank kan voeren. In letselschadezaken is dat helaas nog weleens nodig. Soms loopt een zaak vast omdat partijen van mening blijven verschillen over bepaalde aspecten. Bijvoorbeeld over de werkgeversaansprakelijkheid, de omvang van de schade of de schadeberekening. Als partijen van mening blijven verschillen over een bepaald aspect en de zaak daardoor vastloopt, dan kan uw advocaat dit aspect in een zogenaamde deelgeschilprocedure aan de rechter voorleggen. Op die manier kunnen wij een meningsverschil over slechts een deel van uw letselschadezaak aan de rechter voorleggen. Soms volstaat een deelgeschilprocedure niet en dient de gehele zaak door de rechter beoordeeld te worden. Dat kan alleen in een bodemprocedure en ook hiervoor heeft u vaak een advocaat nodig.

Kan een bedrijfsongeval verjaren?

De verjaringstermijn voor een bedrijfsongeval is vastgelegd in artikel 3:310 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. In de meeste gevallen is de verjaringstermijn voor bedrijfsongevallen vijf jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat het slachtoffer bekend is geworden met zowel de schade als de daarvoor aansprakelijke partij. Na het verstrijken van deze termijn kan het slachtoffer zijn recht op schadevergoeding verliezen. Het is dus van belang dat u in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat inschakelt. Niet alleen vanwege de verjaringstermijnen maar ook vanwege de inhoudelijk behandeling van uw zaak. Als u (te) laat een letselschadeadvocaat inschakelt, kan dat hele negatieve gevolgen hebben voor uw schadeclaim.

Bent u slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval?

Bent u op zoek naar een letselschadeadvocaat? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij graag de mogelijkheden met u en geven wij u alvast uitvoerig advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

 • Wij werken door heel Zuid-Nederland
 • Maximale schadevergoeding
 • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.