Hebt u letsel opgelopen bij een ongeval, dan hebt u recht op een schadevergoeding. Een schadevergoeding is de prestatie die iemand – een andere partij – moet leveren om ervoor te zorgen dat u er na het ongeval financieel gezien niet op achteruit gaat. Met andere woorden: uw financiële situatie moet na het ongeval hetzelfde blijven als wanneer het ongeval u niet was overkomen.

De prestatie komt voort uit het feit dat iemand aansprakelijk kan worden gesteld voor het betreffende ongeval. Iemand die aansprakelijk is voor het ongeval en dus ook voor uw letsel, is verplicht om de schade die hierdoor is ontstaan aan u te vergoeden. Hierbij kan het gaan om vele, uiteenlopende soorten schades. Om u een duidelijker beeld te geven, sommen we hieronder de belangrijkste schadeposten voor u op.

Letselschadevergoeding berekenen

Door het ongeval wordt u geconfronteerd met allerlei extra kosten die u zonder het ongeval niet had hoeven maken. Letselschade bestaat uit twee onderdelen: de materiële schade en de immateriële schade.

Materiële schadevergoeding berekenen

Materiële schade is de schade die in geld is uit te drukken. In de meeste gevallen dient materiële schade te worden onderbouwd met bonnetjes, facturen en rekeningen. Bij het vaststellen van de materiële schade moet met de volgende schadeposten rekening worden gehouden:

 • Medische kosten
 • Reiskosten
 • Reparatiekosten van beschadigde eigendommen
 • Studievertraging
 • Aanpassing van de woning of auto
 • Verlies aan verdienvermogen
 • Kosten voor huishoudelijke hulp
 • Kosten voor tuinonderhoud
 • Kosten voor het uitlaten van uw hond
 • Kosten voor kinderopvang
 • Kosten zonder nut
 • Smartengeld

De hoogte van de materiële schade is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer. Het berekenen van de materiële schade is complex. Het is daarom raadzaam om een ervaren letselschade advocaat in te schakelen om de schadevergoeding nauwkeurig te berekenen en te claimen. Onderstaand worden een aantal belangrijke schadeposten besproken.

Schadevergoeding letselschade

Medische kosten

Wanneer u letsel oploopt, is de kans groot dat u medische kosten maakt. Wanneer u bijvoorbeeld met de ambulance werd vervoerd na een verkeersongeval, telt dit mee voor de kosten van uw eigen risico. Ook worden de kosten van de fysiotherapeut vaak niet door de zorgverzekeraar vergoed. Wanneer u medische kosten maakt door een ongeval, kan u deze kosten rechtstreeks op de aansprakelijke partij verhalen.

Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)

Algemene dagelijkse levensverrichtingen zijn handelingen die mensen in het dagelijks leven moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld in en uit bed komen, eten en drinken, aan- en uitkleden en naar het toilet gaan. Wanneer u deze handelingen door een ongeval niet zelfstandig kan uitvoeren, heeft u hulp nodig van derden. De kosten voor deze hulp komen dan voor vergoeding in aanmerking. Zelfs wanneer deze hulp wordt gegeven door naasten die er geen vergoeding voor vragen. Alleen al het feit dat u de algemene dagelijkse levensverrichtingen niet, of in mindere mate, kan uitvoeren, maakt dat u schade lijdt.

Huishoudelijke hulp

De kosten voor huishoudelijke hulp zijn de kosten die door derden worden gemaakt voor huishoudelijke werkzaamheden die u vóór het ongeval zelf verrichtte. Denk hierbij aan bijvoorbeeld schoonmaken, boodschappen doen, de kinderen verzorgen en koken. Net zoals bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen, komen deze kosten ook voor vergoeding in aanmerking wanneer deze hulp wordt gegeven door naasten die hier geen vergoeding voor vragen. En ook hier geldt: alleen al het feit dat u de huishoudelijke taken niet, of in mindere mate, kan uitvoeren, maakt dat u schade lijdt. De Letselschaderaad heeft een richtlijn opgesteld om kosten voor huishoudelijke hulp makkelijk te berekenen.

Verlies aan zelfwerkzaamheid

Het verlies aan zelfwerkzaamheid betekent dat u niet, of in mindere mate, de onderhoudswerkzaamheden in, aan en rond uw woning kan verrichten. Reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn bijvoorbeeld de reparatiewerkzaamheden in en aan de woning, schilder- en behangwerkzaamheden en het tuinonderhoud. Hoe groter uw woning, hoe hoger de schadevergoeding voor deze werkzaamheden uitvalt. De Letselschaderaad heeft een richtlijn opgesteld om eenvoudig te berekenen welke kosten u maakt door uw verlies aan zelfwerkzaamheid.

Immateriële schadevergoeding berekenen

Immateriële schade is lastiger te berekenen. Dit, omdat smartengeld een vergoeding is voor de schade die niet in geld is uit te drukken. Smartengeld omvat de pijn, het verlies en de gederfde levensvreugde. De hoogte van het smartengeld hangt onder andere af van de volgende factoren:

 • de ernst van het letsel
 • de duur van het herstelproces
 • de beperkingen op het gebied van het huishouden en de vrijetijdsbesteding
 • de duur van ziekenhuisopname of revalidatieperiode
 • de duur van arbeidsongeschiktheid
 • eventuele psychische schade
 • zichtbare ontsierende littekens
 • de leeftijd van het slachtoffer
 • de mate van blijvende invaliditeit
 • de hoogte van smartengeldbedragen in vergelijkbare jurisprudentie.

Schadevergoeding berekenen bij blijvend letsel

Een letselschadezaak wordt afgewikkeld indien sprake is van een medische eindtoestand. Men spreekt van een medische eindtoestand wanneer het slachtoffer volledig is genezen of wanneer geen verdere medische verbetering wordt verwacht. In het laatste geval moet worden overgegaan tot de berekening van de toekomstige schade.

Toekomstige schade berekenen

Het berekenen van een schadevergoeding bij blijvend letsel is complex. Bij het bepalen van de vergoeding moet niet alleen worden gekeken naar de verschenen schade, de schade die u nu lijdt, maar moet ook toekomstige schade in kaart worden gebracht. Denk hierbij aan het toekomstig doorbetalen van een hulp in het huishouden, het doorbetalen van hulp in de tuin, toekomstige gemiste inkomsten en mogelijke pensioenschade.

Bij het berekenen van toekomstige schade wordt de huidige situatie van het slachtoffer vergeleken met de hypothetische situatie waarin het ongeval nooit heeft plaatsgevonden. Bij de berekening van de toekomstige schade worden onder andere de volgende uitgangspunten in acht genomen:

 • De toekomstige carrièremogelijkheden en omvang van werkuren, alsmede de loonindexatie;
 • De leeftijd waarop de benadeelde zou zijn gestopt met werken en de pensioenschade;
 • De verwachte duur van huishoudelijke hulp / het tuinonderhoud in de toekomst wordt in kaart gebracht;
 • De toekomstige medische kosten.

Het berekenen van toekomstige schade is zeer complex. Het is daarom raadzaam om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat te raadplegen voor een nauwkeurige berekening.

Wij bieden kosteloze juridische hulp

Hebt u letsel opgelopen ten gevolge van een ongeval en lijdt u hierdoor schade? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we graag wat uw mogelijkheden zijn voor schadevergoeding en geven we u uitvoerig advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

 • Wij werken door heel Zuid-Nederland
 • Maximale schadevergoeding
 • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.