Verkeersongeval tijdens werktijd

26 juni 2023

Een verkeersongeval tijdens werktijd kan ernstige gevolgen hebben voor betrokken werknemers. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag of uw werkgever aansprakelijk is voor de schade die u lijdt als gevolg van een verkeersongeval tijdens werktijd.

Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongeval tijdens werktijd

Als u zich voor uw werkzaamheden op de weg moet begeven en u vervolgens betrokken raakt bij een verkeersongeval, is de werkgever vaak aansprakelijk. In dit geval lijdt u als deelnemer aan het wegverkeer schade tijdens het uitoefenen van uw werkzaamheden. Uw werkgever is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Verzekeringsplicht op grond van artikel 7:611 BW

Artikel 7:611 BW luidt als volgt: De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Op grond van artikel 7:611 BW dient de werkgever zich als een goed werkgever te gedragen. Deze zorgplicht omvat onder andere de verzekeringsplicht. De werkgever moet ervoor zorgen dat er een behoorlijke verzekering is afgesloten ten behoeve van zijn werknemers. Deze verzekering dient de werknemers te beschermen tegen mogelijke schade die kan ontstaan tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden.

Verkeersongeval tijdens werktijd

De omvang van de verzekeringsplicht

De omvang van deze verplichting zal van geval tot geval nader vastgesteld moeten worden met inachtneming van alle omstandigheden. Daarbij dient te worden onderzocht wat de destijds bestaande verzekeringsmogelijkheden waren. Mede van belang is of verzekering kan worden verkregen tegen een premie waarvan betaling in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd. Tot slot dient te worden ingegaan op de heersende maatschappelijke opvattingen omtrent de vraag voor welke schade (zowel naar aard als naar omvang) een behoorlijke verzekering dekking dient te verlenen.

De werkgever dient zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering van werknemers wier werkzaamheden ertoe kunnen leiden dat zij als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeersongeval. De verzekeringsplicht geldt ook voor ongevallen waarbij een werknemer als fietser of voetganger schade lijdt.

Verzekeringsmogelijkheden verkeersongeval tijdens werktijd

Uw werkgever kan een WEGAM-verzekering (Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen) afsluiten. Deze verzekering dekt de schade die een werknemer lijdt als gevolg van een ongeval met een motorrijtuig. Een WEGAS-verzekering kan dekking bieden voor de schade die een werknemer oploopt wanneer hij als fietser of voetganger deelneemt aan het verkeer. De werkgever dient tevens een SVI-verzekering af te sluiten zodat uw schade wordt gedekt voor een verkeersongeval waarvoor u zelf aansprakelijk bent.

Verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer

De werkgever is niet aansprakelijk voor een verkeersongeval tijdens woon-werkverkeer. Woon-werkverkeer vindt plaats na afloop van de werkzaamheden. Er is sprake van een privésituatie wanneer er geen verband bestaat tussen het ongeval en de uit te voeren werkzaamheden. De kosten komen voor uw eigen rekening als u een verkeersongeluk krijgt tijdens woon-werkverkeer.

Recht op een schadevergoeding

U heeft recht op een schadevergoeding zodra aansprakelijkheid voor het arbeidsongeval wordt erkend. Denk hierbij aan de volgende schadeposten:

 • Medische kosten: De kosten van medische behandelingen, ambulancevervoer, ziekenhuisopname, pijnmedicatie, fysiotherapie en revalidatie.
 • Reiskosten: De kosten die u maakt voor het reizen naar medische afspraken, therapieën of ziekenhuisbezoeken als gevolg van het arbeidsongeval.
 • Verlies aan verdienvermogen: Een vergoeding voor het verlies aan inkomen als gevolg van arbeidsongeschiktheid na het ongeval.
 • Kosten voor hulp in het huishouden: U heeft recht op een vergoeding voor kosten van huishoudelijke hulp wanneer u na het ongeval niet in staat bent om bepaalde huishoudelijke taken uit te voeren.
 • Verlies van zelfwerkzaamheid: Als u door het ongeval niet meer in staat bent om bepaalde klussen en taken in en om het huis zelf uit te voeren, kunnen de kosten voor het inhuren van hulp worden vergoed.
 • Smartengeld: Een vergoeding voor het fysieke en emotionele leed dat u hebt geleden door het ongeval, zoals pijn, verdriet en verminderde levenskwaliteit.
 • Toekomstige schade: Als er sprake is van blijvende klachten en beperkingen kunnen schadeposten, zoals inkomensverlies of medische kosten op de lange termijn, toekomstig worden doorberekend.

Wat te doen na een verkeersongeval tijdens werktijd

 • Vul het schadeformulier in.
 • Maak foto’s van de plaats van het ongeval, beschadigde voertuigen en eventuele verwondingen.
 • Noteer de gegevens van de andere partij zoals naam, adres, telefoonnummer en verzekeringsgegevens.
 • Noteer de gegevens van getuigen.
 • Meld het ongeval bij uw werkgever
 • Bezoek de huisarts of het ziekenhuis om uw letsel te laten behandelen en te laten vastleggen in uw medisch dossier.
 • Maak een overzicht van de uitgaven die verband houden met het letsel.

Neem contact met ons op

Heeft u letselschade opgelopen als gevolg van een verkeersongeval tijdens werktijd? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Tijdens dit gesprek leggen we u graag uit wat uw mogelijkheden zijn en geven we u uitvoerig advies.

Schadevergoeding berekenen

Benieuwd naar de mogelijke vergoeding van uw schade? Op onze website krijgt u direct een indicatie.

Berekenen uw vergoeding
Google

Ruim 2.000 succesvolle trajecten

Lees de ervaringen van andere mensen die wij hebben geholpen.

 • Wij werken door heel Zuid-Nederland
 • Maximale schadevergoeding
 • Uw zaak direct in behandeling

Vertel ons wat er is gebeurd.
Dat kost u niets!

We gebruiken uw gegevens alleen voor het gevraagde contact. Lees onze privacyverklaring.

Liever telefonisch advies?

085 - 0606999
Wij zijn 24/7 bereikbaar en staan direct voor u klaar bij letselschade.